รายการจัดส่งสินค้า

เลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่จัดส่ง รหัสพัสดุ/EMS/วิธีการ ชื่อ - สกุลผู้รับ
     03-02-2017   Ems (EQ 7801 1978 2 TH)   คุณ สุชาดา